Ebit elektronik A.Ş

Ebit A.Ş.

Bilişim Sektörü Ahlak İlkeleri

Ebit, mesleki faaliyetini sürdürürken ve ticaret yaparken aşağıdaki ilkelere uyacağını ve ilkelerin bu ilkelerin bilişim sektörü adına gözlemcisi ve yönlendiricisi olacağını kamuya açık biçimde taahhüt eder.

Ebit,

1. Adil, dürüst ve güvenilir olacak, herkese ayrım gözetmeksizin eşit davranacaktır.
2. Tüm iş ilişkilerinde ahlaki değerler doğrultusunda hareket edecektir.
3. Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartları öğrenerek, onlara uyacaktır. Mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanırken kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeyecektir.
4. Bilişim ve bilişim teknolojisi uygulamaları hakkında toplumun aydınlanmasına ve toplumda gerekli bilincin oluşmasına katkıda bulacaktır
5. Bağlı olduğu yükümlülüklere ve sözleşmelere uyacaktır.
6. Başkalarına ait özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterecek, insanların özel yaşamına, saygınlığına ve sahiplik haklarına saygı gösterecektir.
7. Ürün ve hizmetleri konusunda müşterilerini tam ve doğru olarak bilgilendirecek, ürün ve hizmet sunumunda yasaların ve ticaretin gerektirdiği belge ve bilgilerin eksiksiz olarak karşı tarafa verilmesini sağlayacaktır.
8. Faaliyetleri ile ilgili olarak ilgili tarafları bilgilendirecektir.
9. Kirli ve dürüst olmayan işleri yaptığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla çalışmayacaktır.
10. Ürün ve hizmetin makul bir kâr marjını koruyacak biçimde satılmasına özen gösterecek, diğer satıcı ve meslektaşları karşısında fiyat kırma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalışmayacaktır.
11. Üreticilerin, patent, telif ve mülkiyet haklarına saygılı davranacak, sahte ürün satışı yapmayacak, yazılımların lisansız ve korsan ticaretine karşı çıkacaktır.
12. Haksız rekabet sayılan ticari faaliyet içinde olmayacak, ürün ve hizmet sunumunda tekel yaratıcı davranışlardan kaçınacak, ticari avantaj ve üstünlüklerini meslektaşlarının ve müşterilerinin aleyhine kullanmayacaktır.
13. Tüketicilerin yasalar ve uygulamalardan gelen haklarına saygılı davranacak, garanti ve satış sonrası hizmet konularında müşteri mağduriyeti oluşturmayacaktır.
14. Çalışanlarının yasalardan ve uygulamalardan gelen hak ve çıkarlarını koruyacaktır.
15. Çalışanlarının mesleki gelişimine katkıda bulunacak, onları bu konuda özendirecek; çalışanın sektörel, toplumsal ve kişisel sorumluluklarını yerine getirirken temel ahlak kurallarına uygun davranmalarını sağlayacaktır.