Ebit elektronik A.Ş

Ebit A.Ş.

EBİT Elektronik Bilgi İletişim Teknolojileri A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin EBİT Elektronik Bilgi İletişim Teknolojileri A.Ş. (EBİT ELEKTRONİK) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

  1. Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında EBİT ELEKTRONİK tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında EBİT ELEKTRONİK veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: EBİT ELEKTRONİK’in ya da EBİT ELEKTRONİK’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, EBİT ELEKTRONİK’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile EBİT ELEKTRONİK’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, EBİT ELEKTRONİK Grubu Şirketleriyle ve EBİT ELEKTRONİK’in hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: EBİT ELEKTRONİK’in ya da EBİT ELEKTRONİK’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, EBİT ELEKTRONİK’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile EBİT ELEKTRONİK’in insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

EBİT ELEKTRONİK faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, EBİT ELEKTRONİK temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

   1. 1 – Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. 2 – Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   3. 3 – Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. 4 – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   5. 5 – Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   6. 6 – Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   7. 7 –  5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   8. 8 – İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   9. 9 – Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için EBİT ELEKTRONİK’e yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler EBİT ELEKTRONİK tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

  1. İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Kampanya Formunu, bu Kampanya Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.